REGULAMIN KONKURSU
„Wiosenne porządki!”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w konkursie „Wiosenne porządki!” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest firma Promoteka Beata Rutkowska-Glińska, adres siedziby: ul. Ejtnera 28B/1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-050-70-19, REGON: 016417319 (dalej: „Organizator”), działająca na zlecenie Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co.KG – właściciela marki Odkurzacze Thomas – fundatora nagród (dalej: „Fundator”).
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptacją jego warunków.
4. Konkurs jest prowadzony w serwisie Facebook (dalej: „Serwis”) na profilu Odkurzaczy Thomas pod adresem https://www.facebook.com/thomasodkurzacze (dalej: „Profil FB Odkurzacze Thomas”).
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Celem Konkursu jest promocja i reklama Fundatora i umożliwienie zdobycia nagród przez jego uczestników.
6. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Komisja, w skład której wchodzi 2 przedstawicieli Organizatora („Komisja”).
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze, uwagi, reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności prawnej związanej z Konkursem wobec każdego Uczestników, mogącej powstać w związku z prowadzonym Konkursem.

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.03.2024 r. od momentu opublikowania posta konkursowego (dalej: „Zadania konkursowego”) na Profilu FB Odkurzacze Thomas i trwa do dnia 18.03.2024 r. do godziny 23:59 czasu polskiego. W tym czasie Uczestnik może wykonać Zadanie konkursowe.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub utrudniony do niego dostęp z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań Serwisu czy dostępu do sieci Internet.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Prawo wzięcia udziału w Konkursie przysługuje osobom spełniającym warunki uczestnictwa w Konkursie i wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczające ich udział.
2. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca swój prywatny profil w Serwisie (aktywny przez cały czas trwania Konkursu i w czasie ogłoszenia jego wyników), zgodny z regulaminem Serwisu (dalej: „Uczestnik”).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały również na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo).
4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy osoba biorąca udział w Konkursie spełnia warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika/opiekuna prawnego złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wykonanie Zadania konkursowego oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść.

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu wykonać Zadanie konkursowe: Podzielcie się z nami swoją tajną bronią przeciwko wiosennym alergiom.

2. Zgłoszenie Uczestnika polega na umieszczeniu pod postem konkursowym, komentarza w formie filmiku, zdjęcia lub tekstowej, najpóźniej do dnia 18.03.2024 r. do godziny: 23:59 czasu polskiego (dalej: Praca konkursowa”).

3. W czasie trwania Konkursu, Uczestnik może opublikować tylko jedną Pracę konkursową. W przypadku jeżeli Uczestnik umieści więcej niż jedną Pracę konkursową, Komisja weźmie pod uwagę i będzie oceniać wyłącznie Pracę konkursową umieszczoną w pierwszym komentarzu umieszczonym przez Uczestnika i widniejącym pod Zadaniem konkursowym.

4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi uprzednio w innych konkursach. Publikując Pracę konkursową, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do opublikowanej Pracy konkursowej, która równocześnie nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwalnia z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonej Pracy konkursowej, w szczególności w przypadku, gdy Praca konkursowa: (1) zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem lub regulaminem Serwisu; sceny obsceniczne i/lub pornograficzne; (2) narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku; (3) narusza dobre obyczaje; (4) zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora lub Fundatora; (5) zawiera jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich lub z innych przyczyn zostanie uznane za nienadające się do publikacji.
Poprzez opublikowanie Pracy konkursowej pod zadaniem konkursowym, Uczestnik udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Odkurzaczy Thomas, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wprowadzenie pracy do pamięci komputera lub serwera Organizatora, licencja obejmuje wykorzystanie pracy, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym m.in. zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnienie pracy, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie pracy na stronie internetowej Organizatora, Fundatora lub Profilu FB Odkurzacze Thomas. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator lub Fundator nie musi usuwać Pracy konkursowej po zakończeniu Konkursu z ww. kanałów.
6. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą brały w nim udziału.

7. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 5 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD

1. Podczas wyłaniania laureatów Konkursu, Komisja będzie oceniać Prace konkursowe uwzględniając ich atrakcyjność, kreatywność, walory artystyczne, zgodność tematu z wytycznymi z Regulaminem oraz innymi walorami, które uzna za stosowne.

2. Komisja wyłoni 3 laureatów Konkursu, którym przysługiwać będzie prawo do odbioru nagrody zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. Organizator przewidział do wydania następujące Nagrody:
a) I miejsce – nagroda w postaci THOMAS DRY BOX AMFIBIA PET o wartości 1699 zł
b) II miejsce – nagroda w postaci THOMAS AQUA+ PET & FAMILY PLUS o wartości 1299 zł
c) III miejsce – nagroda w postaci THOMAS CYCLOON HYBRID PET & FRIENDS o wartości 1099 zł

4. Do wartości każdej z ww. Nagród zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od wartości brutto danej Nagrody w wysokości 10% wartości danej Nagrody. Laureat Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie i jest zatrzymywana przez Organizatora w celu rozliczenia podatku.

5. Wyłonienie laureatów Nagród i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 21 marca 2024 r. poprzez opublikowanie listy laureatów w komentarzu pod Zadaniem konkursowym.

6. Laureaci zostaną poproszeni o kontakt za pomocą wiadomości prywatnej skierowanej do Profilu FB Odkurzacze Thomas celem ustalenia sposobu przekazania nagrody. Uczestnik będzie zobowiązany do przesłania takiej wiadomości najpóźniej do 3 dni od daty publikacji laureatów. Bezskuteczny upływ wskazanego terminu skutkuje utratą uprawnienia do Nagrody przez laureata, który nie wypełnił warunków wydania Nagrody. W takim wypadku niewydana Nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora lub Organizator może przyznać ją kolejnemu nienagrodzonemu wcześniej Uczestnikowi, który wykonał kolejną najlepszą Pracę konkursową.

7. Nagrody wydaje Organizator, który może działać za pośrednictwem podwykonawców. Nagrody, które z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie zostaną wydane laureatom, pozostają w dyspozycji Organizatora.

8. Niedopuszczalne jest odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim, a także wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną.

9. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niespełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, laureat nagrody lub narody głównej traci do niej prawo.

10. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę.

§ 6 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu i organizacji Konkursu mogą być zgłaszane w czasie jego trwania oraz w terminie 14 dni od dnia publikacji listy laureatów Konkursu:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail konkursthomas@promoteka.com
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny lub adres e-mail (w zależności od sposobu wniesienia reklamacji), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w reklamacji albo adres mailowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie objętym reklamacją jest ostateczna, nie wyłącza to jednak prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora:

1.1. Fundatora/Zlecającego – Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co.KG
1.2. Organizatora – Beata Rutkowska-Glińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Promoteka Beata Rutkowska-Glińska, adres siedziby: ul. Ejtnera 28B/1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-050-70-19, REGON: 016417319, kontakt: office@promoteka.com
1.3. Jednocześnie, z uwagi na to, że Konkurs odbywa się w Serwisie, Administratorem danych osobowych Uczestników jest Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (Facebook).

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Fundatora/Zlecającego:

2..1. Nazwa użytkownika, data urodzenia, zdjęcia, które udostępnił w Serwisie, adres do wysyłki nagrody – w przeprowadzenia Konkursu, celu wydania nagrody, publikacji informacji o laureatach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na wzięcie udziału w Konkursie poprzez umieszczenie Pracy konkursowej pod Zadaniem konkursowym, a w zakresie laureatów także art. 6 lit. f) – uzasadniony interes w postaci wydania nagrody. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż̇ jest to niezbędne do osiągnięcia ww. celów przetwarzania. Uczestnik w każdym czasie może usunąć swoją Pracę konkursową umieszczoną pod Zadaniem konkursowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku jeżeli nastąpi to przed zakończeniem Konkursu, Uczestnik nie będzie brał udziału w Konkursie.

2.2. Dane podane w reklamacji; adres e-mail/adres korespondencyjny, w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest rozpatrzenie reklamacji, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji i ewentualnie przez okres przedawnienia roszczeń.
2.3. Fundator/Zlecający powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Organizatora:

3.1. Imię i nazwisko laureata, w celu realizacji obowiązku prawnego polegającego na obowiązku odprowadzenia podatku od wygranej nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także w celach archiwizacyjnych, przez okres wymagany zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi.

3.2. Podanie danych przez laureata jest konieczne w celach związanych z wydaniem Nagrody i wykonania zobowiązań Organizatora (w tym zwłaszcza zobowiązań podatkowych) wynikających z przepisów prawa.

3.3. Organizator może udostępnić dane osobowe podmiotowi przetwarzającemu na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Zarówno Organizator jak i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Serwis. Informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach Serwisu znajdują się w polityce prywatności tego Serwisu.

5. Uczestnikowi przysługuje:
a) prawo do uzyskania dostępu do swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania,
c) prawo żądania ich usunięcia, gdy zdaniem Uczestnika, nie ma podstaw do tego żeby Fundator dalej przetwarzał dane,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika,
f) prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych na podstawie tej zgody,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku gdy dojdzie do naruszenia przetwarzanych danych.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku konkursów organizowanych w Serwisie, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Facebook.

7. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania na ich podstawie decyzji w sposób zautomatyzowany.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Profilu FB Odkurzacze Thomas.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz Nowy Regulamin zostaną zamieszczone w taki sposób, aby każdy Uczestnik miał do niego dostęp.

3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, takie jak np. opłata za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestników.

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa Regulamin.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.